همانطور که تمهید زاد و راحله برای سیر صوری لازم است و حرکت صوری بدون توشه و مرکب راه ممکن نیست، سلوک الی الله نیز بدون این ۶ مطلبي که تا اینجا مورد توجه قرار گرفت، ممکن نیست؛

ایمان
ثبات
صدق
نیت
انابت
اخلاص

و شرح این باب که سخن از “تمهیدات مقدمات ” بود، به پایان رسید.

 

باب دوم کتاب,  “درازاله عوایق و قطع موانع از سیروسلوک” است، که ۶فصل دارد.

فصل اول در توبه
فصل دوم در زهد
فصل سوم در فقر
فصل چهارم در ریاضت
فصل پنجم درمحاسبه و مراقبت
فصل ششم در تقوا

پس از آنکه در “باب اول” صحبت از تمهیدات مقدمات سیروسلوک و زاد و راحله سفر گذشت، در این باب صحبت از اینست که؛ اگر در مسیر مانعی وجود دارد، که ممانعت میکند، که حجاب میشود، برای سیر، برطرف شود تا سیر صورت گیرد .

خیلی اوقات است که راحله و مرکب فراهم آمده اما راه بسته است وبنابراين بی فایده و بی خاصیت خواهد بود، لذا پس از تهیه زاد و راحله بایدعوایق و موانع را برطرف کنیم. که این را خواجه در ۶فصل سامان داده است و از توبه شروع و به تقوا ختم میشود.