شرک ۲نوع است: جلی و خفی

_”شرک جلی” ؛ بت پرستی

_و باقی “شرک خفی” می باشد.

وقتی مانع “شرک خفی” برطرف شود، سلوک و وصول میسر میشود.

 

_انسان یک عمر عبادت میکند، مشرکانه…
یک عمر سالک الی الله؛ وحال آنکه بتِ نفسِ خود را میپرستیده…
این که سیر و سلوک نشد… به نام خدا بوده به کام خود!!
انسان بخواهد به خاطر نیک نامی… حبّ جاه… به خاطر نجات و رستگاری از عذاب ‌دوزخ… به خاطرطمع در بهشت؛ کاری را انجام دهد، همه از باب شرک است…

 

لذا پیامبر (ص) فرمود: هرکس یک چله (اربعین) مخلصانه عمل کند، این خواهد شد که؛ چشمه های حکمت از قلبش جاری و بر زبانش ظاهر میشود.

این حدیث اساس اربعیات است, در سیرو سلوک؛ «من اَخلصَ لِلّه أربَعینَ صَباحا ینابیع الحِکمهِ مِن قلبه عَلی لِسانه و بِاللّهِ العِصمَه»

مرحوم بحرالعلوم، در رساله منسوب به ایشان، این حدیث را محور قرار داده و بر این اساس کتابش را سامان بخشیده است.

علامه حسن زاده ميفرمايند:
این اربعین برای نمونه است، گاه ممکن است با یک اربعین کارش درنیاید و با دو اربعین ،سه اربعین ، و چهار اربعین و گاهی اربعینَ اربعین، یعنی۴۰ اربعين باید بگیرد تا عنایتی بشود و طرف نصیبی بگیرد…

علامه ،تمثيل زیبایی به کار میبرد:

اگر انباری باشد به گنجایش کره زمین،
و این انبار پر از ارزن باشد،
و پرنده ای را مامور کند که از انبار با این وسعت،
روزی یک دانه و روزی یک دانه ببر و ببر و ببر…
تا این انبار تخلیه بشود،
و این عمل ۴۰ بار تکرار بشود و بعد بگويد به شما جواب میدهم ،ایشان می فرماید که می ارزد !…

خیلی عجیبه… فرياد آدم را در می آورد…
از یک طرف ارزش لقاء الله را نشان میدهد و با این تاوان…
و از یک طرف کار را مشکل میکند…

به هوس راست نیاید به تمنّی نشود
کاندر این راه بسی خون جگر باید خورد