خواجه پایان فصل انابت رابه آیات شریف از سوره قاف ختم‌ میفرماید؛ چراکه در این آیات سخن از انابت است.
«وجاءَبِقلَبِ مُنیب»

بهشت برای متقیان نزدیک است.
اگر بهشت چیزی نباشد،جز اعمال
واعمال‌هم‌ اتحاد داشته‌ باشند‌ با‌ عامل،
عامل عین عمل است.

دیگر بهشت از انسان دور نیست، بلکه نزدیک است.
چون انسان از عمل خودش بریده نیست.
انسان انبوهی است از عمل…

 

خداونددرباره فرزند نوح میفرماید: «انَهُ لَیسَ مِن اَهلِک» “اواز اهل تو نیست.”
وتعلیل میفرماید به این: «انه عَمل غِیرِ صالح»
▪️اوسرتاپا عمل غیر صالح است ؛ توسرتا پا عمل صالح هستی. چه سنخیتی!؟ چه ارتباطی!؟ چه‌اهلیتی!؟
او از سنخ تو نیست، تو از سنخ او نیستی.

پس انسان خلاصه میشود با عملش. (اتحاد عامل با عمل)

از آنطرف هم جنت چیزی جز اعمال ما نیست، همانطور که جهنم چیزی جز اعمال ما نیست.
ماییم که با کارهای خوبمان بهشت را آباد میکنیم…
یا بااعمالمان جهنم را…