طبق فرمایش ائمه معصومین(ع):

خواب، یک جزء از هفتاد جزء نبوت است. خواب روزنه ای بر ملکوت است… خواب سفری است به دیار مرسلات؛ خواب پنجره ای است که خدای تعالی از ملکوت بر ما باز کرده است…

اگر میخواهید خوابتان راست باشد؛  باید “صدیق” بوده باشید. باید راست بگویید. راست عمل کنید تا به صورت ملکه برایتان در بیاد، آنوقت خوابتان میشود؛ خواب خلیل الرحمن! خوابتان میشود خواب محمد مصطفی (ص) که آغاز نبوتش با خواب بود…

دروغ و کلک دارد و میخواهد خواب درست و حسابی ببیند!!

صادرات ما مناسب با واردات ما است. چه خورده‌ای که میخواهی از تو خوب صادر شود!؟ چه به خورد این نفس داده ای که میخواهی نتایج خوب برداشت کنی!؟  اگر میخواهید خوابتان خواب باشد, “بیداریتان را سامان ببخشید”.

انسان در خواب واقعیت خود رامشاهده میکند. ممکن است در عالم بیداری کلاه سر خودش بگذارد. انسان معصوم، خوابش هم معصومانه است و انسان غیر معصوم، خوابش غیر معصومانه است.

 

به همین دلیل در روایات خواب را ۳دسته دانسته اند؛

۱)حدیث نفس؛ هرچه که در دیده و فکر و خیال دارد، در عالم خواب همان ها را مشاهده میکند، که تعبیر ندارد.

۲)القائات شیطانی؛ که شیاطین جن یا شیاطین دیگر در خوابهای او دخالت کرده اند و برای منحرف ساختن او و مانع ایجاد کردن او از مسیر حق ایجاد کرده اند.

۳)القائات رحمانی؛ که نوع سوم است، که فرشتگان، خدا و اولیاء الهی برای او رقم زده اند.

این سه نوع خواب برای کسانی است که غیر معصوم هستند، اما برای معصوم ،همه اش القائات رحمانی است .