سوال: ما میخواهیم مراعات تقوا کنیم ، مراعات واجبات و مکروهات و مستحبات و… اما موفق نمیشویم، چرا؟

پاسخ:
_یا مشکل عقیدتی دارید (ايمانت درست نيست).
_یا اگر ايمانت درست است دچار غفلت شده ای؛ از ايمانت غافلی.
_ويا اگر ایمان داری و متوجهى و غافل نیستی، پس انسان زبون و پست و ضعیفی هستی، که علیرغم اینکه ميدونى و غافل نیستی  به هوا و شیطان داری تن میدهی, و یک نحوی از ضعف در توست…

 

_اگر مشکل اولی است باید به ایمان برسى، به تصدیق برسى. بنابراین, چه کسی میتواند متقی بوده باشد؟ کسی که ایمان دارد .
(ابتدای سوره بقره از متقین ميگوید؛ اینچنین که قرآن متقین را هدایت میکند. الذین یومنون …) کسی که ایمان ندارد تقوا از او ساخته نیست.
تقوا از ایمان ساخته است.
علت ایجادی تقوا ایمان است .
مقوم تقوا ایمان است.
کسی که به خدا، مبداء، رسالت، کتاب، امامت… ایمان دارد، متقی است. این انسان ممکن است به قرآن تمسک کند و هدایت بگیرد و به مقصد برسد…

_اگر مشکل دوم را داری باید مراقبه داشته باشی. با مراقبه غفلت از بین ميرود. (مراقبه ی اینچنین که یک چشم برهم زدن غافل از ماه نباشم /شاید که نگاهی کند که آگاه نباشم. مثل کسی که در رصدخانه همواره چشم میدوزد تا هلال ماه را به دام بیندازد.) کسی هم که میخواهد شیطان و نفس را به دام بیندازد باید مراقبه با توجه به این معنی اش داشته باشد.

_اگر هم مراقبه دارد، اما آدم ضعیفی است باید ورزیده شود، مثلا در مسائل جسمانی يک ورزشکار ژیمناستیک کار کرده و حالا این حرکات را انجام میدهد ولی ما خوردیم و خوابیدیم پس نمیتوانیم آن حرکات را بزنيم . در مسائل معنوی هم همینطور است. حالا همينجوری … باری به هر جهت… این که سیر نیست!  حرکت نیست… این فرد اگر میخواهد موفق شود ایمان ، مراقبه، ریاضت ، ورزیده شدن…  آنوقت کارهایی را که گمانش را هم نمی کرد به راحتی انجام میدهد.