حرکت “مقدمات” میخواهد, اگر نباشد مثل کسی است که سفر میخواهد برود, زاد و توشه ندارد… خواجه نصیر, شش مورد را از تمهیدات (مقدمات) نام برده که اگر نباشد, اصلا حرکت صورت نگرفته است؛ و آن شش مورد عبارتند از: «ایمان, ثبات, صدق, نیت, انابت, اخلاص»

 

حرکت ” ازاله موانع” نیز میخواهد؛ اموری اصلا نمیگذارد حرکت صورت گیرد(عایق است) و اگر حرکت صورت بگیرد, اموری  حرکت را سد میکند و ایجاد توقف میکندو( مانع است). در اینجا نیز خواجه شش امر را مورد توجه قرار داده است: «توبه, زهد, فقر, ریاضت, مراقبت, تقوا »

 

با فراهم کردن مقدمات و ازاله موانع (مقتضی موجود است و موانع مفقود) وحالا خود حرکت صورت میگیرد…حرکت حاصل میشود…  که اینجا هم مشتمل بر شش فصل است؛ که هر فصل خودش یک حرکت است: مثلا “خلوت” یک حرکت است. “تفکر” یک سیر است… خوف, رجاء , صبر , شکر