حالات  “در اثنای سلوک ”  پیش می آید… که خواجه حالاتی که بر سالک عارض میشود را نیز شش امر میداند: «ارادت , شوق , محبت , معرفت , یقین , سکون»

و حالاتی  “بعد از وصول”   پیش می آید(حالات نهایی)؛ که اینجا هم شش امر داریم: «توکل , رضا , تسلیم , توحید , اتحاد , وحدت »