انسان دارای دوبعد است:

بعد انفعال(تاثیر پذیری): انسان از حقایقی که در عالم هست اثر میپذیرد.آشنایی با بودها و نبودها در این بعد حاصل میشود.با بعد اندیشه آشنا میشود؛ میفهمد چه هست چه نیست؛ میفهمد مبدایی در کار هست؛ فرشتگان و مجرداتی مشغول کارند, و همچنین می فهمد اوهام و خیالاتی در ذهن مردم هست که حقیقت ندارد و نمی باید مراعات شود.

بعد فعل(تاثیرگذاری): انسان در حقایق عالم از جمله خود, اموری را ایجاد میکند. این بعد باید ها و نباید ها را ایجاد میکند.

و انسانی کامل است که هم با بودها و نبودها و هم در باید ها و نباید ها به قله دست یابد؛ یعنی با همه حقایق هستی آشنا شود و کاری را که باید, انجام بدهد, و کاری را که نباید, ترک کند.

هم بفهمد چیست و هم بفهمد به چه باید عمل کند.