* چگونه می‌توان یک رویای صادقه دید؟ اصولاً آیا هر فردی می‌تواند رویای صادقه ببینید؟

-اگر طعام انسان‌ پاک بوده و تفکر صیحی داشته و تخیلات و اوهام خود را بر اساس قوانین عقلی و شرعی مرتب کنند یقیناً در عالم رویا خواب‌هایی که می‌بیند صحیح، روشن، زلال و مطابق با واقع خواهد بود،  در واقع این خود نوعی بهره مندی از عالم ملکوت است که برای افراد رقم می‌خورد؛ لذا لازم است انسان تخیلات خود را سامان داده و آنها را در راستای واقعیت ها قرار دهد تا اینکه بتواند در عالم رویا، واقعیات را مشاهده کند و از خواب‌های وهم آلوده  و اضغاث احلام  به دور باشد.

هر چه انسان در عالم بیداری از خطاها و انحرافات مصون باشد و از گناهان اجتناب کرده و بر اساس ضوابط شرعی رفتار کند در عالم رویا از واقعیات بیشتری بهره مند خواهد شد، بنابراین فردی که اهل فسق و فجور است خواب‌های او بی‌حساب و کتاب بوده و ارزشی ندارد.

برخی افراد را میبینیم که به لحاظ شرعی اعتقادات درستی ندارند و در واقع اهل رعایت موازین شرعی نیستند پس چگونه است آنها رویاهای صادقانه‌ را مشاهده کرده و حتی ممکن است یکی از ائمه اطهار را در خواب بییند آیا این با مطلب قبلی، متناض نیست؟

ـ خیر،  یا باید خود انسان برای دیدن رویای صادقه، اعتقادات صحیح و عملکرد خوبی داشته باشد و یا آنکه خداوند متعال برای مصلحت مهمی راه و نشانه‌ای را در خواب به فردی که از نظر ما عقیده وعمل درستی ندارد القا کند، پس یا باید خود شخص عمل درستی داشته باشد و از صلاحیتی برخورد باشد که بتواند حقایق را در عالم رویا مشاهد کند و یا بنا به مصلحتی که وجود دارد، خداوند متعال از طریق خواب بخواهد اخباری را به شخص یا اشخاصی ابلاغ و منتقل کند.