تعدادي از عرفا سير و سلوك اسلامي داشته‌اند و نظريات مقبولي نيز بيان كرده‌اند و در عمل به مراتبي رسيده‌اند، ولي اعتقادي به ولايت ائمه (علیهم السلام) نداشته و حتي در مذهب شيعه اثني عشري نبوده‌اند، اين چگونه است؟

پاسخ: عرفاي اصيل و كساني كه حرفي براي گفتن داشته و جايگاهي در عالم دارند، يا شيعه بالفعل صريح و صادق ائمه (علیهم السلام) هستند و يا اگر صريحاً نمي‌توان آنان را شيعه به حساب آورد، به نحوي با ولايت ارتباط دارند و يا به خاطر شرايط زمانه تقيه كرده‌اند و يا بر اساس منش خود شفاف صحبت ننموده‌اند، مثلاً مولوي كه در  اشعار خود از حضرت علي (علیه السلام) مي‌‌گويد و از الهاماتي كه از ايشان به او رسيده بيان مي‌كند، به نحوي پيوند خود را با اهل بيت (علیهم السلام) دارد. هريك از اين بزرگواران به نحوي با ائمه (علیهم السلام) متصل هستند. چيزي كه راه سير و سلوك را مي‌بندد، عداوت با ائمه (علیهم السلام) و برخلاف راه و روش آنان عمل كردن است.