* چه عواملی بر کیفیت خواب‌های ما تأثیر می‌گذارد؟

ـ خواب‌های ما متأثر از زمان، مکان، فصل و حتی شغل افراد است، مثلا اگر آن لیوان آب و یا شیر گوارا را فرد تاجری در خواب ببیند می‌نوشد، نوعی تعبیر می‌شود و اگر یک دانشجو یا طلبه آن را در خواب بییند به نوعی دیگر تعبیر می‌شود، لذا علی رغم آنکه صورت خواب در هر سه فرد یکسان است، تعبیر آن با توجه به حرفه و شغل آنها، متفاوت می‌شود. و همین طور است فصل و زمان خواب دیدن که با توجه به اختلاف فصول، تعبیرها هم متفاوت می‌شود.

در همین راستا خوب است به خواب فردی که برای تعبیر خواب خود، نزد ابن سیرین آمد، اشاره کنیم؛

فرد خواب بییننده خطاب به ابن سیرین گفت: در خواب دیدم در جلوی دار الاماره و مقر حکومتی مشغول خوردن خرما هستم ابن سیرین به او گفت از ناحیه فرماندار مورد ملاطفت قرار میگیری و یا آنکه هدیه‌ای از او دریافت خواهی کرد.

تعبیر خواب همانطور شد که ابن سیرین آن را بیان فرموده بود؛ اما همان شخص در زمان کمتر از ۶ ماه دوباره آن خواب را دید و برای بار دوم نیز برای تعبیر خواب خود به نزد ابن سیرین آمد، ابن سیرین گفت: این بار از ناحیه  فرماندار مورد تنبیه قرار خواهی گرفت. فرد تعجب کرد و رو به ابن سیرین گفت: من چندی پیش نیز همین خواب را دیدم اما تعبیر شما چیزی جز این بود.

ابن سیرین پاسخ داد: دفعه اول که این خواب را دیدی واقعاً فصل، فصل خرما بود و بر روی درختان خرما، خرما مشاهده می‌شد اما اکنون که این خواب را دیده‌ای فصل، فصل خرما نیست و بر درختان خرما، چیزی جز چوب خشک نمی‌بینیم؛ لذا در عالم واقع نیز تو چوب خواهی خورد ، از این رو در روز آینده این فرد مورد تنبیه فرماندار قرار گرفت؛ لذا عرض می کنیم: فصل دیدن خواب در کیفیت تعبیر خواب مؤثر است.

در یک بیان کلی و جامع می‌توان گفت: بین معانی و صوری که ما در عالم رویا می‌بینیم تناسب و ارتباطی وجود دارد. اگر فرد بتواند به طور صحیح، تناسب میان معانی و صور را بفهمد و نسب و اقتضائات زمان‌ها و مکان‌ها را خوب درک کند، می‌تواند معبّر خوبی بوده و تعبیرهای  زیبا و صحیحی را از خواب‌ها ارائه دهد.