سوال:

چرا هر کس فاطمه سلام الله علیها را شناخت شب قدر را ادراک می‌کند؟

رابطه انسان کامل (مانند حضرت زهرا سلام الله علیها) با شب قدر چیست؟

پاسخ:

حقيقت شب قدر در آنچه به طور معمول می‌دانیم خلاصه نمي‌شود، بلكه حقايقي وراي اين حقيقت وجود دارد كه بايد در سير معراج معارف به آنان دست پيدا كرد. اين مطلب بر اساس فرموده خداوند متعال است كه فرمود: « و ما ادراك ما ليلة القدر» اين تعبير بيان مي‌كند درك حقيقت شب قدر از عهده هر كسي بر نمي‌آيد.

بنابراين آنچه در معناي شب قدر گفته مي‌شود، بر اساس فهم عرف مردم است و نه بر اساس حقیقت شب قدر. لذا بايد براي درك حقيقت شب قدر عميق تر فکر كرد. چنانكه فرمايش امام صادق در اين زمينه راهگشاست كه آن حضرت در حقیقت شب قدر به نقل از تفسیر فرات كوفي می‌فرماید: «الليلة فاطمة و القدر الله فمن عرف فاطمة حق معرفتها فقد أدرك ليلة القدر» حقيقت ليلة القدر حضرت فاطمه است هر كسي وي را درك کرده و بشناسد، شب قدر را درك كرده و شناخته است.» این فرمايش امام، يك رمز و كد براي اهل معناست.

براي توضيح عرض مي كنم در آيه شريفه «انا انزلناه فی لیلة القدر» لفظ «فی» دلالت بر ظرفيت مي کند. یعنی ما قرآن را در ظرفي به نام «ليلة القدر» نازل كرديم.

از طرفي مي دانيم، ظرف در ظرف زمان خلاصه نمي شود، بلكه شامل ظرف مكان مادي و مكان معنوي نيز مي شود.

حال بايد ديد ظرف در اين آيه به چه معناست. به اعتقاد ما، لفظ «فی» در اين آيه علاوه بر ظرف زمان، بر ظرف مكان معنوي نزول قرآن، يعني حقيقتي كه قرآن را در خود جاي داده است و با آن اتحاد و يگانگي برقرار كرده و عين قرآن شده است دلالت مي‌كند و آن حقيقت، چيزي جز حقيقت انسان كامل كه قرآن ناطق و عين قرآن است، نيست.

بنابراين انسان كامل، خود به تمامه، شب قدر است و جمله امام صادق (ع) درباره جده بزرگوارشان حضرت فاطمه زهرا سلام الله عليها با اين صورت بندي و اين تفسير قابل فهم است.

«ليله» كه به معناي شب در برابر روز است، حقيقتش خفا و اختفا و فقر و فقد و فنا در برابر نور، روز و ظهور است.

اين كلمه اشاره دارد به حقيقتي كه در برابر حق تعالي، فقر محض و فاني است و خودبيني ندارد و به اعتباري خودي در كار نيست و انسان كامل در برابر حق، اين گونه است. يعني شيء ثاني در برابر حق نيست، بلكه خليفه و مظهر اوست، لذا اطاعت از او، عين اطاعت از خدا و عصيان در برابر او، عصيان در برابر خدا و بغض و حب او، عين بغض و حب خداوند است.

ما اين معاني را از كلمه «ليله» مي‌فهميم كه مفيد معناي خفا و ستر است و اين ليله به «قدر» اضافه شده كه به معناي منزلت است و اين «قدر» چيزي جز «حق» نيست كه عين قدر و منزلت و بزرگي است، چون خدا ، عين عظمت است و «ليله» به معناي انسان كاملي است كه به اين حقيقت اضافه شده است.