چرا در يك جامعه فقط تعداد اندكي به مقامات عالی عرفاني دست مي‌يابند؟

پاسخ: اول به خاطر استعدادهاي گوناگون افراد است زيرا همه افراد در يك حد از استعداد نيستند كه اين استعداد را به فعليت رسانده و در راه عرفان گام بردارند، دوم  نيز به خاطر اين است كه در برخي از افراد استعداد هست، ولي تلاش براي به فعليت رساندن آن صورت نمي‌گيرد، اين امور باعث مي‌شود كه تعداد كمتري از افراد به مقامات عرفاني برسند و عده‌اي نيز اصلاً صلاح نيست كه مقامات عرفاني آنان در اين دنيا ظاهر شود و مقاماتشان در دنيا ظاهر نمي‌شود.