نظر شما درباره استاد مطهری (ره) چیست؟ 

يكي از معلماني كه براي هميشه ماندگار شد مرحوم استاد مطهري است. ايشان از ويژگي هاي برجسته اي برخوردار بود كه مهمترين آنها كه بسيار پررنگ و برجسته بود زمان شناسي ايشان بود. استاد مطهري، كار را مناسب زمان و اقتضائات زمان انجام مي داد، اينطور نبود كه كارهايش باري به هر جهت باشد يا تنها براي دل خود يا ارضاي حس دروني خود باشد.

استاد مطهري نياز جامعه را نگاه مي كرد، كمبودها را رصد مي كرد و بر اساس آن تشخيص، كارهايش را رقم مي زد.

اگر مرحوم شهيد مطهري مثل ديگران بود، كارهايي كه اكنون از او به يادگار داريم زمين مي ماند و اكنون با فقر فرهنگي مواجه بوديم و اين نكته مهمي است، ايشان با كارهايي كه انجام داد خلأ بزرگي را پر كرد، چون تابع تكليف و وظيفه بود، زمان شناس بزرگي بود لذا از همه عناوين كذايي چشم پوشيد و تنها كاري را انجام داد كه نياز جامعه بود، به همين جهت، آثاري از خود به جا گذاشت كه تا فرهنگ و انديشه اي وجود دارد، آثار ايشان در آسمان فرهنگ و انديشه خواهد درخشيد.  

علت اين ويژگي در استاد، اين بود كه اساتيدش يعني علامه طباطبايي و امام خميني چنين بودند. علامه طباطبايي زماني كه وارد حوزه علميه قم شد، در حد مراجع آن زمان بود – اگر نگوييم قوي تر بود – اما دنبال نيازهاي ديگر حوزه رفت و جاي خالي دو مهم را پر كرد، يكي تفسير قرآن و ديگري مباحث عقيدتي و فلسفي.

علارغم مخالفتها و بي مهري هايي كه با علامه شد، ايشان موفقيتهاي بسيار بزرگي به دست آورد كه يكي از آنها تربيت شاگرداني در اين زمينه مثل شهيد مطهري بود.  

بنده در يكي از سخنراني هايم به تفسير الميزان عنوان ناسخ التفاسير را دادم چرا كه علامه با الميزان همه تفاسير سابق بر الميزان را نسخ كرد.

همچنين استاد ديگر شهيد مطهري، امام خميني بود كه زمان شناسي بزرگ بود، همين ويژگي امام، او را از ديگران ممتاز كرد و اين ويژگي به شهيد مطهري نيز منتقل شده بود.

و اساسا مبعوث شدن انبيا نيز متناسب با زمان بود، تفاوت انبيا از يكديگر، تفاوت شرايع و حتي تفاوت معجزات پيامبران به خاطر شرايط زماني بود و به آن شرايط وابسته بود لذا كسي كه كارهايش را براساس شرايط زماني تنظيم كند در راستاي كمالات و فضايل انبيا و اولياء حركت كرده است.