* آیا افراد از دنیا رفته، می‌توانند به خواب اقوام زنده خود بیایند؟ آیا دیدن خواب فرد فوت شده به شرایط روحی فرد خواب بیینده بستگی دارد یا آنکه فرد فوتی باید خصوصیات خاصی را داشته باشد؟

ـ این امر به اعمال صالح اشخاص و کم بودن تعلقات آنها بستگی دارد. اموات هر چه آزادتر، بی تعلق تر و وارسته تر باشند بیشتر می‌توانند در خواب اقوام خود و یا افرادی که به آنها علاقه‌مند هستند، ظاهر شوند و هر چه تعلقات افراد بیشتر باشد  محروم تر خواهند بود، چه بسا انسان‌هایی که از این دنیا به نشئه آخرت و عالم برزخ انتقال پیدا می‌کنند اما آنقدر گرفتاری دارند که اصلا امکانی برای آنها فراهم نمی‌شود تا به خواب کسی آمده و با او ارتباط برقرار کنند و در واقع، این امر به خاطر کثرت اشتغالات و وابستگی‌هایی است که به صورت غل و زنجیر به دست و پای آنها پیچیده شده است.

در خصوص شرایط تحقق این گونه خواب ها باید گفت: شخصیت خواب بیینده و فردی که فوت شده است هر دو در دیدن خواب مؤثر است، روح فرد فوت شده باید آزاد باشد تا بتواند در خواب افراد زنده ظاهر شود و فرد خواب بیینده نیز باید آنقدر پاک باشد که لیاقت ارتباط با او را داشته باشد.