سوال: آیا علامه حسن زاده آملی شاگردانی در عرفان عملی تربیت کرده اند؟ (در صورت صلاحدید نام ببرید)

پاسخ استاد:

بله علاوه بر تربیت شاگردان علمی، شاگردانی نیز در عرفان عملی تربیت کرده اند. یک نفر را که می توانم نام ببرم و شخص حضرت استاد حسن زاده آملی هم نام برده اند جناب «خواجه ابوسعید ولایی» است که این «فص حکمة عصمتیه» از القائاتی هست که به ایشان شده است و حضرت استاد بر اثر این القاء سبوحی، کتاب «فص حکمة عصمتیه فی کلمة فاطمیة» را رقم زده اند.

ایشان هم در درسهای عرفان نظری حضرت استاد شرکت کرده اند و هم از دستورالعمل های سیر و سلوکی استاد بهره ها برده اند و به فعلیت رسیده اند و عنوان «خواجه ابوسعید» را حضرت استاد برای ایشان پسندیدند و فرمودند ایشان ابوسعید زمان ما هستند.

سن ایشان بالاست و وضع مزاج و توانمندی بدنی ایشان هم اکنون خیلی خوب نیست و عزیزان طمع نداشته باشند که با ایشان در ارتباط بوده باشند.