سوال: سالك الي الله در چه مرحله يا سفري قيامت خود را در اين عالم خواهد ديد؟

پاسخ: باسمه تعالی. در سفر ثالث