در همه اديان عارفاني هستند  كه به مقاماتي دست يافته‌اند، همانطور كه پيش از اسلام نيز عارفاني بوده‌اند، حال توجيه اينكه عرفان عمل به شريعت است را چگونه بيان مي‌كنيد؟

پاسخ: عرفان مانند عقلانيت يك امري است كه به موضوع انسان به طور كلي مي‌پردازد يعني همانطور كه ما عقل را نمي‌توانيم مخصوص يك دين و شريعت قرار دهيم، عرفان نيز همينطور است.

موضوع عرفان، انسان و انسانيت است لكن تفاوت نيز ميان اين دو وجود دارد، انسان در محيط عرفاني اديان مختلف شكوفايي‌ها و مراتب مختلفي را خواهد داشت و به درجات مختلفي از بعد علمي و عملي خواهد رسيد و اين غير قابل انكار است، منتهي در بستر شرايط اسلام به عنوان شريعت خاتم اين دو بعد علمي و عملي به كاملترين وجه تكامل مي‌يابد زيرا ما معتقديم اسلام بهترين شريعت است، حال اگر در محيط اسلام در راه عرفان گام برداريم، به مراتب حقيقي آن خواهيم رسيد.