سوال: آیا گربه سیاه، جن است؟ / در برخی جاها معروف شده که گربه سیاه جن است آیا درست است؟

پاسخ: با توجه به اینکه جن، جوهر آتشی است که به اشکال مختلف می‌تواند در آید، احتمال دارد که به شکل گربه مخصوصا گربه سیاه هم در بیاید اما این جمله، کلیت ندارد. یعنی چنین نیست که هر جا گربه سیاهی دیدیم بگوییم: جن است.