در خصوص کتاب‌های تعبیر خوابی که در بازار موجود است، آیا این کتاب‌ها معتبرند و چرا ما نمیتوانیم صورت‌های را که در خواب مشاهده کنیم با متون این کتاب‌ها مطابقت دهیم؟

ـ درکتاب‌های تعبیر خواب، هر خوابی با توجه به تفاوت‌های شخصیتی افراد خواب بیننده، متفاوت تعبیر شده است، به طوری که ممکن است برای یک خواب مشخص، ده نوع تعبیرمتفاوت بیان شده باشد؛ لذا کتاب‌های تعبیر خواب باید در اختیار افراد خبیر و آگاه قرار گیرد و همه افراد نمی‌توانند با مراجعه به آن نتیجه مطلوب را به دست آوردند، کتاب‌های تعبیر خواب مانند داروخانه است؛ لذا همانگونه که انسان مریض نمی‌تواند با ورود به داروخانه و مشاهده انواع داروها دارویی متناسب با مشکل خود بیابد، بلکه باید پزشک با معاینه دقیق مشکل او را با دارو تطبیق داده و سپس با توجه به خصوصیات وی، دارویی متناسب تجویز کند، قضیه خواب و کتاب‌های تعبیر خواب نیز همین گونه است و باید شخص متخصص و آگاه با توجه به بینش و بصیرتی که در مورد موضوع دارد، از کتاب‌های تعبیر خواب بهره مناسب را گرفته و سپس تعبیری نیکو را ارائه دهد.