سوال: نظر حضرت علامه حسن زاده در خصوص از بين رفتن عين ثابته در فناي ذات چيست؟

پاسخ: باسمه تعالی. عین ثابت هیچگاه در فنای ذات به طور کلی از بین نمی‌رود. انسان که در حق تعالی فانی می‌شود باز هم با عین ثابت خود و به اندازه عین ثابت خود، حق را ادراک می‌کند نه بیشتر.