نياز مبرم به يك استاد و مرشد، از اساسي‌ترين مسائل رياضت است، نياز به فردي كه اين راه را طي كرده و با منازل و مناسك آن به طور كامل آشنايي داشه باشد.

بدون راهنمايي و ارشاد يك استاد، رياضت امكان‌پذير نيست، درست است كه همه چيز اعم از احكام، واجبات، محرمات، مستحبات، مكروهات و… (مشخص است) لكن بايد فردي باشد كه دستور العملي را بر اساس همين دين براي ما مشخص نمايد و ما را همراهي نمايد تا در راه انجام رياضت گام برداريم و كم كم به جايي برسيم كه ديگر نيازي به استاد نباشد و حتي خود به مقام استادي ديگران نائل شويم.

انسان حتي اگر راه و دستورات را هم بداند و طرح و برنامه هم داشته باشد، با کسی كه زير نظر استاد حركت كرده و با او گام بردارد، متفاوت است و تأثير متفاوتي نيز خواهد داشت.

هدايت انسان‌ها توسط استاد و راهنما، يكي از سنن الهي است و اولين مرتبه آن ارسال انبيا است، خداوند پيامبران را براي هدايت مردم فرستاد تا آنان افراد را به مرحله انسانيت كامل برسانند و يا كتب را نازل كرده است. نحوه طي كردن مراحل سلوك همراه يك استاد نيز اينگونه است كه استاد استعدادهاي نهفته انسان را شناسايي كرده و كمك مي‌كند تا فرد مراحل سلوك را طي نمايد.

در طول تاريخ برخي از افراد بدون داشتن و بهره گيري از استاد به سير توحيدي خود پرداخته‌اند، اين چگونه قابل توجيه است؟

مطلبي كه در مورد داشتن استاد مطرح شد، يك قاعده است و سوالي كه شما مطرح نموديد، يك استثناء مي‌باشد، به قول مولوي اگر كسي بخواهد به مال دست پيدا كند، چاره‌اي جز كسب و كار ندارد؛ افراد كمي هستند كه از طريق پيدا كردن گنج ثروتمند مي‌شوند ولي اصل براي ثروتمند شدن كسب و كار است، در اينجا نيز قاعده، داشتن يك استاد براي رياضت است ولي استثنائاً برخي از افراد نيز بدون داشتن استاد به مراتب بالاي تربيت نفوس مي‌رسند مثلاً ما گاهي به وسيله شمع فضا را روشن مي‌كنيم و با طلوع خورشيد به وسيله نور آن فضا روشن مي‌شود، حال اگر شب باشد، مي‌توان شمع را خاموش كرد و به اميد خورشيد و روشنايي آن نشست؟ ولي اگر شمع روشن باشد و خورشيد طلوع كند، مي‌توان شمع را خاموش نمود، در مورد رياضت نيز چنين است ابتدا بايد با استاد حركت كرد و اگر به حدي رسيد كه ديگر نيازي به حضور استاد نبود، مي‌توان بدون استاد به راه ادامه داد.