برخی از بزرگان مانند سید بن طاووس که از علمای بسیار مشهور و معتبر شیعه است، برخی از حکمای یونان را از انبیاء می‌داند و معتقد است که برخی از آنها پیامبر بوده‌اند. آیا این نقل، درست است؟

در تعلیقه‌ای که بر کتاب «تمهیدالقواعد» صائن الدین علی بن محمد الترکه نوشته‌ام و چاپ شده، عبارت سید بن طاووس را که به تعبیر علامه طباطبایی از کملین شیعه است، در این مورد نقل کرده‌ام.

ایشان در کتاب «الفرج المهموم فی تاریخ علماء النجوم» فرموده که خیلی از پیامبران الهی به خاطر اینکه اسامی آنها، اسامی یونانی بوده، مردم گمان می‌کنند که جزو حکما هستند در حالی که جزو پیامبران هستند.

و شیخ بهایی نیز این عبارت سید را تایید کرده و گفته است: بعید نیست. 

به هر حال این قاعده کلی را برخی بر امثال سقراط، بقراط، افلاطون و …. تطبیق داده‌اند.

برخی از بزرگان مانند سید بن طاووس که از علمای بسیار مشهور و معتبر شیعه است، برخی از حکمای یونان را از انبیاء می‌داند و معتقد است که برخی از آنها پیامبر بوده‌اند. آیا این نقل، درست است؟

در تعلیقه‌ای که بر کتاب «تمهیدالقواعد» صائن الدین علی بن محمد الترکه نوشته‌ام و چاپ شده، عبارت سید بن طاووس را که به تعبیر علامه طباطبایی از کملین شیعه است، در این مورد نقل کرده‌ام.

ایشان در کتاب «الفرج المهموم فی تاریخ علماء النجوم» فرموده که خیلی از پیامبران الهی به خاطر اینکه اسامی آنها، اسامی یونانی بوده، مردم گمان می‌کنند که جزو حکما هستند در حالی که جزو پیامبران هستند.

و شیخ بهایی نیز این عبارت سید را تایید کرده و گفته است: بعید نیست. 

به هر حال این قاعده کلی را برخی بر امثال سقراط، بقراط، افلاطون و …. تطبیق داده‌اند.