به نظر حضرتعالی، مناسب‌ترین شرح برای مثنوی را کدام شرح است؟

ـ هر شرحی ویژگی ها و خصوصیات خود را دارد. شرح آقای کریم زمانی به عنوان شرح جامع مثنوی معنوی، شرح خوبی است. هم در فهم مطالب مثنوی خوب است و هم اشراف خوبی به مواضع گوناگون مطالب در مثنوی دارد. و به شرح‌‌های دیگر هم ناظر است و نظریات دیگران را نیز جمع کرده است. قلمش هم به روز و وزین است.