تصحیح ، تعلیقه و شرح کتاب «التمهید فی شرح قواعد التوحید»
اسم الکتاب: التمهید فی شرح قواعد التوحید
تالیف: صائن الدین علی بن محمد بن محمد الترکه
قدم له و صححه و علق علیه: الشیخ حسن الرمضانی الخراسانی
الناشر: موسسة ام القری للتحقیق و النشر
لبنان/ بیروت/ الطبعة الثانیة ۱۴۳۲ هـ

مروری بر آثار و تألیفات استاد علامه حسن زاده آملی
نام کتاب: مروری بر آثار و تالیفات استاد علامه حسن زاده آملی
نویسنده: استاد حسن رمضانی
ناشر: انتشارات قیام
چاپ: نهضت
نوبت چاپ: دوم
تاریخ نشر: ۱۳۷۴

گام نخستین
نام کتاب: گام نخستین
نویسنده: استاد حسن رمضانی
نشر: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی
چاپ اول / زمستان ۱۳۷۶

ریاضت در عرف عرفان
اسم کتاب: ریاضت در عرف عرفان
تالیف: استاد حسن رمضانی
انتشارات: آیت اشراق
نوبت چاپ: اول / ۱۳۸۸

.

عرفان علامه طباطبایی در بیان استاد حسن رمضانی

تحقیق و نگارش: وحید واحدجوان

انتشارات سبط النبی قم

نوبت چاپ: اول، پاییز ۹۲