ین بیت اشاره به چه حدیثی دارد؟

ای بستگان تن به تماشای جان روید / کآخر رسول گفت تماشا مبارک است (دیوان شمس)

پاسخ:

بر سبیل احتمال شاید اشاره به این حدیث مشهور بین الفریقین باشد که رسول الله ( صلی الله علیه وآله ) فرمود: النظر الی وجه علی عبادة. تماشای چهره علی (علیه السلام)  عبادت است.

چون جناب مولوی در دفتر ششم مثنوی بشریت را بسته و محبوس عالم مادّه معرفی می کند و بعد می گوید:

زین سبب پیغمبر با اجتهاد /  نام خود و آن علی مولا نهاد

کیست مولا آن که آزادت کند / بند رقیت ز پایت بر کند

تماشای چهره علی علیه السلام، سر آغاز اتصال به انسان کامل مکمل بعد از رسول الله صلی الله علیه و آله تا قیام قیامت است که برکت آزادی از بند آب و گل را در پی دارد  و انسان های بسته و در بند، باید در هر عصری با اتصال به انسان کامل مکمل زمان، این برکت را نصیب خود کنند.