جناب آقای محمدی ری شهری می‌گوید: در ديداري ، از آية الله بهجت درباره آيت الله ميرزا مهدي اصفهاني پرسيدم.

ايشان پاسخ دادند: «ايشان در اواخر عمر، از آنچه در مورد فلسفه و فلاسفه گفته بود، برگشته بود و اين معنا براي من ثابت شده است.»

زمزم عرفان، محمدی ری شهری، ص ۱۳۴