در پی فرمایشات رسا و گویای حضرتعالی در باب وحدت وجود چند سوال قابل طرح است؛

۱- ارتباط اصل وجود حقیقی و کثرت وجود مجازی چیست؟

۲- امکان وصل شدن وجود کثیر مجازی به وجود حقیقی هست یا نه؟ اگر امکان وصل شدن نیست، پس این دو وجود حقیقی و مجازی به چه دلیل باید باشند؟ اگر امکان وصل شدن هست، که ظاهراً تعبیر به فنا شده است، نحوه و چیستی این وصل شدن به چه نحو است؟ باتشکر

پاسخ:

ارتباط اصل وجود حقیقی ـ که حق است ـ  با وجود مجازی ـ که خلق است ـ ارتباط ظاهر با مظهر است و این ارتباط از طرف حق نه تنها ممکن بلکه ثبوتا حاصل است، (هو معکم اینما کنتم) گر چه از طرف خلق و اثباتا با خرق حجب و رفع تعلقات تحصیل گشته و نیاز به مجاهده و ریاضت دارد.