منظور از این بیت حافظ چیست؟ (تعبیر سلوکی آن)

ماه شعبان منه از دست قدح کین خورشید *** کز نظر تا شب عید رمضان خواهد شد

پاسخ:

سیر و سلوک الی الله، از آغاز ماه شعبان المعظّم تا پایان ماه رمضان المبارک ، خورشیدی است که در آسمان سعادت انسان طلوع می کند و سالک الی الله، پیش از آنکه مهلت بسر آید ، لازم است از این فرصت به دست آمده بهترین استفاده ها را داشته باشد.