با سلام. احتراما بفرمائيد اينكه در سايتها و كتب عرفاني به نقل از اساتيد عرفان ذكر با عدد خاصي براي رسيدن به مطلبي و يا رفع مشكلي عنوان مي فرمايند آيا حكم اجازه استاد را دارد و مي توان به آن عمل كرد؟

اگر اشتباها عدد ذكر كم يا زياد شود باز هم به نتيجه مورد نظر خواهيم رسيد يا نه؟

آيا گفتن ذكر بايد جسم انسان در حال سكون و آرامش و شرايط خاصي باشد يا لازم نيست و در حال حركت مي توان ذكر گفت؟ با تشكر

پاسخ استاد:

باسمه تعالی

می تواند در حکم اجازه باشد.

مراعات عدد هم لازم است و اگر کم یا زیاد شود باید ذکر را از سر گرفت.

برخی از اذکار باید در حال آرامش و سکون باشد و حالت ذاکر هم متفاوت است برخی را باید در حالت سجده گفت و برخی را در حال تشهد و برخی را در حالت دیگر و …