فرق انسان کامل و آدم کامل چیست؟

پاسخ:

از نظر اصطلاح عرفانی انسان کامل خلیفة الله، کون جامع و مظهر اتم اسماء و صفات الهی است و ممکن است در برخی اطلاقات مراد از آدم کامل همان انسان کامل باشد.