حضرت استاد نظر شما درباره کلمات طیهور و طیهار چیست؟ آیا این کلمات سندیت دارند؟

پاسخ:

این دو لفظ بر وزن فیعول و فیعال دو صیغه مبالغه از ریشه طهارت و به معنای بسیار بسیار بسیار پاک و پاک کننده است و اطلاق آن دو، بر خداوند متعالی به عنوان وصف، نیاز به سند ندارد و به عنوان اسم، سندش نقل سینه به سینه از بزرگان اهل معرفت است.