ریاضت در عرف عرفان یکی از آثار نفیس استاد حسن رمضانی در حوزه عرفان عملی می باشد که برای سالکان راه حق بسیار مغتنم می باشد