سلام علیکم. در کتابی به نقل از حضرت آیت الله آقا سید عبد الکریم کشمیری(قدس سره) آمده است که: “افرادی که گذشته خوبی ندارند توبه کرده و برای شروع در سیر و سلوک اذکار استغفار و یونسیه را بگویند

آیا حضرت استاد رمضانی نیز این مطلب را تایید می‌کنند؟ اگر جواب مثبت است لطفا کیفیت آن را بیان فرمایند.

پاسخ استاد:

باسمه تعالی

ذکر یاد شده جهت هدف مزبور خوب است و اگر در حالت سجده ۴۰۰ بار ذکر یونسیه را بگویند مناسب است.