دعای انتصاف مظلوم منسوب به امام حسین علیه السلام چه دعایی است؟

پاسخ:

مرحوم مجلسی در کتاب بحار الانوار جلد ۹۲ از صفحه ۲۳۶ تا صفحه ۲۴۰ دعایی را به نام  (دعاء المظلوم علی الظالم) از قول امام هادی علیه السلام نقل می کند که آن حضرت در باره آن دعاء می فرماید : ما این  دعاء را از آباء خود به ارث برده ایم.

حقیر قویاً احتمال می دهد این دعاء، همان دعایی است که به دعای انتصاف الظالم علی المظلوم المنسوب الی الامام الحسین علیه السلام شهرت یافته است.

مویّد این احتمال آن است که در شرح حال مرحوم کرکی ( محقق ثانی ) آمده است که ایشان بعد از دعای ( سیفی ) دعای (انتصاف الظالم علی المظلوم المنسوب الی الامام الحسین علیه السلام ) را خواند و هنوز از دعای دوم فارغ نشده بود که ظالم معهود جان به جان آفرین تسلیم کرد، و مرحوم مجلسی دعای ( سیفی ) را بعد از همان دعایی که به آن اشاره شد در جلد ۹۲ بحار ذکر کرده است.

همیشه موفق باشید