تفسير به رأي كلام امام، توسط مخالفان فلسفه و عرفان

متأسفانه برخي نقل كرده‌اند كه امام در نصايح خود گفته‌اند كه شما مانند من نباشد و جواني خود را مانند من از دست ندهيد، من عمرم را به بطالت گذرانده‌ام ، شما عمرتان را به بطالت نگذرانيد و ايشان نشستند و تحليل كردند كه مراد امام از اين كلام چيست؟ آيا امر واقعي است يا شكسته نفسي كرده‌اند؟ ايشان اين كلام امام را واقعي تلقي كرده‌اند و اين گونه ارزيابي كرده‌اند كه امام در فقه و اصول و تفسير و … تحصيل كردند و اينها بطالت نيست؛ امام در مقابل طاغوت به مبارزه پرداختند و تشكيل حكومت داند و اين امر هم قطعاً بطالت نبود و در نهايت نتيجه گرفته‌اند كه امام عرفان و فلسفه خوانده‌اند و اين امر را امام بطالت دانسته‌اند و متأسفانه برخي از اين آقايان صريحاً اين گونه تحليل كرده‌اند.

به اين آقايان عرض مي‌كنم اين حرفي را كه شما از امام نقل كرده‌ايد و اين گونه تحليل كرده‌ايد و نتيجه گرفته‌ايد، حرفي بوده است كه امام در نامه عرفاني خود به خانم فاطمه طباطبايي عروس خود نوشته بودند و آن نامه بعدها به نامه عرفاني امام معروف شد و سؤالاتي عرفاني بوده است (صحيفه امام، ج ۱۹، ص: ۹۰)
امام در آن جا نمي‌گويند دنبال فلسفه و عرفان نرويد، بلكه مي‌گويند فقط به خواندن اكتفا نكن و فقط به گردآوري كفايت نكن كه بشوي ابليس مجلس آرا.

كسي كه به اصطلاحات آشنا شده است و از حقيقت عرفان بي‌خبر است، يك شيطان آراست كه با اصطلاحات جالب، توجه مردم را به سوي خود جلب كند. پس مراد بسنده نكردن به خواندن است.