سلام علیکم

نظر حضرتعالی در مورد خطبة البیان آقا امیر الومنین علیه السلام به لحاظ محتوا و سندیت چیست؟

پاسخ استاد:

به نظر حقیر، این خطبه از نظر محتوا مشکلی ندارد و با توجه به صحت محتوا ، در اعتبار سند می توان مسامحه کرد، گرچه اثبات اعتبار آن، نور علی نور است.