بعد از پیامبر همانطوری که در احادیث شیعه آمده غالب افراد مرتد شدند و هم اکنون هم دنباله آن افراد در زمان ما و در جامعه ما وجود دارند. آیا حکم ارتداد باید بر آنها هم جاری شود یا نه؟

پاسخ:

باسمه تعالی

ارتداد آنها ارتداد عملی بوده نه ارتداد اعتقادی و فکری با عملی (با هم). لذا حکم ارتداد جاری نمی شود. الان نیز همین گونه است و در این باره باید در جای خود، مفصل سخن گفت.