با سلام محضر مبارک حضرت استاد. آیا حضور به عنوان شاهد در مراکز قضایی و دادن شهادت به انجام دادن برخی اعمال ناشایست افرادی که بطور تقریبا مخفیانه آن اعمال را انجام داده اند برای شاهد، اثر وضعی بدی دارد؟ چون او گناه و اعمال بد شخصی را در دادگاه بازگو کرده است.

پاسخ:

اگر برای جلوگیری از تضییع حق مظلومی بوده و ناچار باشد – ان ‌شاء الله – نه.

ولی (درباره اعمال مخفیانه که شهادت، جلوگیری از تضییع حق مظلوم نیست) تا ضرورت ایجاب نکند نباید دست به چنین کارهایی زد و در عین حال، صدقه فراموش نشود.