آیا درست است بگوییم قرآن تحریف نشده اما تحذیف شده؟ و ۳۲ جزء بوده و یا بعضی از آیات جابجا شده؟

پاسخ:

خیر، قرآن به هیچ وجه نه تحریف لفظی شده و نه تحذیف.

(لازم به ذکر است که در زمینه جابجایی برخی آیات هم نظر استاد این است که هیچ آیه ای جا بجا نشده است)