باسلام. آیا به وسیله کتاب میتوان سیر وسلوک داشت؟

پاسخ:

خیر انسان در سیر و سلوک نیازمند به استاد است.