علامه طباطبايي زماني كه وارد حوزه علميه قم شد، در حد مراجع آن زمان بود – اگر نگوييم قوي تر بود – اما دنبال نيازهای ديگر حوزه و جامعه رفت و جای خالي دو مهم را پر كرد: يكي تفسير قرآن و ديگري مباحث عقيدتي و فلسفي.

علارغم مخالفت ها و بي مهری هايي كه با علامه شد، ايشان موفقيت های بسيار بزرگي به دست آورد كه يكي از آنها تربيت شاگرداني در اين زمينه مثل شهيد استاد مطهری بود.

🔹آیت الله حسن رمضانی